දේශගුණික විපර්යාස header.jpg

දේශගුණික විපර්යාස යනු දිගු කාලයක් පුරා පෘථිවි දේශගුණයේ සැලකිය යුතු සහ කල්පවත්නා වෙනසක් වේ. මෙම ලිපියෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 19 වැනි සියවසේ සිට මේ දක්වා පෘථිවි වායුගෝලයේ සහ සාගරවල සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ බලපෑමයි. [1] දේශගුණික විපර්යාස ආන්තික කාලගුණයට නිරාවරණය වීම සහ යටිතල පහසුකම් සලකා බැලීම ඇතුළු බොහෝ සාධක හේතුවෙන් සංවර්ධිත රටවලට වඩාසංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට බෙහෙවින් අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ .

හැකි විසඳුම්

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ විද්යාව

Although the existence of the greenhouse effect has been largely understood since 1896,[2] there are still a tiny minority of scientists who remain critical of specifics written in some reports of the IPCCW and other organizations. These so-called climate change skepticsW are generally misinformed or are deliberately attempting to create doubt and uncertainty about the science.

Certain politicians, lobbyists and economists refer to disinformation from climate change 'skeptics' for their own advantage, portraying an image that climate change does not exist, poses but a minor problem, or may even be beneficial so as to be able to prevent action to reduce greenhouse gases (mostly resulting from the burning of fossil fuels). The GWPF in the UK is an example of a political lobbying group, which is secretly funded by fossil fuel interests.Guardian article on the secret funding of the GWPF

The impact of climate change

Natural disasters caused or aggravated by global warming

Although climate change itself has been proven, uncertainties still exist regarding predicting the effects. The IPCC is highly confident that impacts will increase as greenhouse gases and associated positive feedback effects kick in (e.g. methane release from melting permafrost, changing albedo), though their severity and the timescales may differ to some extent. Examples of impacts include:

 • Increasing heat stresses as global temperatures rise. While some regions such as Canada may benefit to some degree from rising temperatures, the overall effects on the ability of the planet to support life will be negative. As temperatures rise, many equatorial regions will become hostile to life;
 • Changing weather patterns, especially more extreme weather events and changing rainfall patterns, specifically increasing or decreasing precipitation levels. Increasing floods and drought periods will have a generally negative effect on farming;[3][4][5]
 • Natural disasters (ie mud slides, hurricanes,...) are expected to increase in their severity. Death toll in 2003 = 150,000 people:[6][7]
 • Sea level rise[8] will contaminate a very large percentage of the planets' agricultural fields with sea salt and make them no longer suitable for continued food production.[9] In addition, many low-lying islands and coastlines will need to be abandoned, forcing many people to move.
 • Increasing ocean acidity. As the pH of water decreases due to the input of carbonic acid (resulting from CO2 dissolving in water), life forms that rely on a chalk shell will find it increasingly impossible to survive. This will have negative effects on many ocean ecosystems, especially coral reefs which are the most bio-diverse of any ecosystem on the planet.

Historic changes in the earth's climate

The term "climate change" is often used to describe the impact of human-caused pollution on the earth's climate, but is important to understand that climate change is also caused by natural phenomena.

History of Ice Ages

The earth's climate is subject to large fluctuations. The climate is dominated by ices ages,[10] which reduce the earth's surface temperature and cover large parts of the surface in ice sheets. There have only been five ice ages to date, that have lasted from 30 million up to 300 million years. The most recent one occurred during to "Quaternary", which started about 2.5 million years ago and is still lasting. In between ice ages, the poles are not covered by glaciers and the temperature is higher. The climate is quite stable in these periods, however during ice ages strong variations occur. These variations are called glacial (cold) and interglacial (hot) periods.[11] Glacial and interglacial periods alternate every 5,000-15,000 years. The current interglacial period started 14,000 years ago.

Climate change mitigation

Several options are available to reduce the impacts of a changing climate. Most of these (the most efficient ones) are lifestyle changes (i.e. stop the burning of fossil fuels, stop eating meat, etc.) and can be put in place today. We also do not need to wait for any specific technology to become available. Rather, the essential technology is already here today. Politicians often portray a different picture but it is rarely based in reality. Selected options include:

 • Reducing the release of greenhouse gasesW (GHG's) into the atmosphere (ie through energy efficiency,...)
 • Prevent carbon dioxide from being released into the atmosphere (ie through carbon capture and storage (CCS), biochar,...). With Carbon sequestration/CCS, after combusting a fuel, the CO2 is stored in a cavity underground.
 • Remove carbon dioxide from the atmosphere, e.g. through geo-engineering ocean fertilisation, planting extra trees,...
 • Shield some of the planet from the sun, or reflect a proportion of sunlight back into space (i.e. by painting roads, parking spaces and roofs white, spraying sulfate aerosols into the stratosphere,...)[12]
 • Climate change mitigation: build heat tolerant houses (passive solar with suitable insulation), flood control barriers,...
 • Grin and bear it: put up with the inconveniences and the expected loss of biodiversity and increases in certain types of natural disasters and wait for extinction.

The IPCC already considers a 2°C temperature rise to be almost inevitable. In addition, it also advises the use of most other measures, yet stays critical of geoengineering options, due to the risks involved.

Climate change chain reactions

The change in temperature and weather has a huge impact on wildlife which can become dangerous if the change stays the same. Even the minor change of temperature can lead to earlier hatching of insects or melting of snow which protects snow rabbits from their natural hunters. These effects cause problems like insect overpopulation or too few surviving rabbits to reproduce sustainably. The insects are dangerous because they consume crops and other plants and in huge amounts, they are even able to consume a whole field of possible food. Because this problem is getting bigger and even endangers species and if it goes on like this many species will die out and even our own food capacity may shrink exponentially.

Climate Change on the Ocean

Earth is called the blue planet because approximately 72 percent of it is covered by oceans. The oceans influence the weather on local to global scales, while changes in climate can fundamentally alter many properties of the oceans.

Ocean conveyor system

The thermohaline circulation also called the great ocean conveyor belt or global ocean conveyor belt is a large-scale ocean circulation that distributes vast quantities of heat and moisture around on a planetary scale.

Gulf stream

Gulf stream has the length of 10.000 km. It is one of the largest and fastest ocean current on earth. Originating from the tip of Florida, at 2 m/s, it brings 100.000.000 m3/s water towards Europe.

Sea level rise

As water gets warmer, it takes up more space. Each drop of water only expands by a little bit, but when you multiply this expansion over the entire depth of the ocean, it all adds up and causes sea levels to rise. But that's not the only cause of the rise of sea level. The rise of sea level also caused by the melting of glaciers and polar ice caps and ice loss from Greenland and West Antarctica.

Ocean acidification

Ocean acidification is the ongoing decrease in ocean pH caused by human CO2 Emission.Ocean pH has decreased by about 30% already and if we continue emitting CO2 at the same rate by 2100 ocean acidity will increase by about 150%, a rate that has not been experienced for at least 400,000 years. Such a monumental alteration in basic ocean chemistry is likely to have wide implications for ocean life, especially for those organisms that require calcium carbonate to build shells or skeletons.

Impact of climate change on species

Through rising temperatures resulting in a shift of climate zones forces species to adapt to the new climatic conditions. By a rapidly increased temperature, the risk for especially plants not to find areas with suitable living conditions early enough is higher. Observations of several species conclude that they are moving their ranges polewards to keep up with the changing climate.

References

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
 2. [1]
 3. Precipitation changes
 4. Climate Lab
 5. One solution is to grow more resilient crops, i.e. more resistant to changes in rainfall and disease
 6. 150000 people killed by global warming up to 2003
 7. Climate Change Security
 8. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම: වසර 2100 වන විට මීටර් 2 කින්, 2200 වන විට මීටර් 6.5 කින් ඉහළ යාමක් අපේක්ෂා කෙරේ
 9. පෘථිවි දිය යට වාර්තා චිත්‍රපටිය
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_glaciation
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_glaciation
 12. සටහන: මෙම සෘජු උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම කාබන් මට්ටම අඩු නොකරයි, එබැවින් ඉහළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සාගර ආම්ලික වීම තවමත් ගැටලුවකි

මේකත් බලන්න

බාහිර සබැඳි

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.