കർഷകർ ജൈവ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നു (18418057876).jpg

ഓർഗാനിക് കീടനാശിനികൾ പ്രകൃതിദത്തമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നോ ജൈവ സോപ്പുകളിൽ നിന്നും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോളിൽ നിന്നോ നിർമ്മിച്ചസ്വയം നിർമ്മിത മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കീടനാശിനികളാണ്.

പരമ്പരാഗത കീടനാശിനികൾ അവലംബിക്കാതെ സസ്യങ്ങളിലെ കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ജൈവ കീടനാശിനികൾ കർഷകരെ അനുവദിക്കുന്നു. അവ ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. രാസ കീടനാശിനികൾ പോലെ പരിസ്ഥിതിയിലെ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും ജൈവ പ്രിസ്റ്റിസൈഡുകൾ ദോഷം ചെയ്യും. [1] എന്നിരുന്നാലും, രാസ കീടനാശിനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ഏത് കീടത്തിന്/രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ഇത് ഫലപ്രദമെന്ന് ചർച്ചചെയ്യുന്നു. പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ജൈവ കീടനാശിനി പാചകക്കുറിപ്പുകളിൽ കാണാം .

പ്രത്യേക കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക

The key to using pesticides appropriately is to use pesticides that are (as much as possible) is to know exactly what the problem or pest/disease is that is causing problems. Some problems may not be pests/diseases at all, rather nutrient deficiencies. If it is a pest/disease, try to identify it before using any pesticides at all.

Here are some resources that can help you identify the problem:

  • Texas Plant disease Handbook- This excellent resource has a list of common crops in Texas and commonly associated pests and diseases. Pictures included
  • A guide to Natural Enemies in North America - List of predators with pictures. Useful guide but some latin may be required!!
  • Household and Structural Pest Identification - Follow the key to identify common pests.

ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ പട്ടിക

Note: Where a plant is named as a potential pesticide, this plant the substance is derived from can often be intercropped to have the same pesticidal effect

Organic PesticideAgainst which pests & diseases ?Notes and academic articles
Baking soda, sodium bicarbonatefungi, powdery mildew, rose black spot, anthracnose, downy mildew, brown patchhttp://web.archive.org/web/20100507163427/http://attra.ncat.org:80/attra-pub/bakingsoda.html
Black Jack seedsAphids, caterpillars?
Bordeaux mixtureAphids, caterpillarsBordeaux mixture is a mixture of copper sulphate and slaked lime. It works preventively to fungal attacks. It is a very old mixture. The copper ions on the leaf prevent the germination of the fungal spores and the calcium also increases the pH.
Chinaberry leavesAphids, caterpillars?
Cornmeal, cornmeal solutionsyellow leaves on photinia, brown patch, algae in seedlings, leaf spots on roses?
Confusion lures??
Citric acid??
copper sulphate /copper hydroxide /copper oxide??
Dead bug sprayAny insectshttp://web.archive.org/web/20080821124420/http://wiwi.essortment.com/homemadeorgani_renu.htm
Diatomaceous earth??
Garlic, garlic solutions, garlic oilAphids, thrips, mosquitoes, onion flies, rabbits (on potatoes), other chewing and sucking insectsWhen using garlic on soil with thrips, it will cause the thrips to come to the surface. Once they are at the surface, fermented water/plant mix (from stinging nettle) can be used. Garlic can also be intercropped to repel similar insects
EthanolMealy bugs?
Human/animal urineAphids, caterpillarsHas dual use as it acts both a fertiliser and a pesticide
Jojoba oil??
Kaolin ClayProtects mainly against insects, but also some diseases. May also reduce damage from birds since there are less insects to attract them.Non toxic to humans, and not known to hamper activities of beneficial insects such as honey bees.
Milk, milk solutionsMildew, blightAbstract, Crop Science (Vol. 18, 1999, pp. 489-92)
Neem leaves, neem oilAphids, Bull worm, caterpillarsNeem can have multiple functions such as for medicinal use. See Neem article
Paraffinic oil??
Paprika, hot peppercats, dogs, insects, bugs, snails and snails (on leaves)often used in combination with spearmint to improve effectiveness
Potassium bicarbonate??
Pyrethrum?this plant-based insecticide is a strong neurotoxin to all cold-blooded creatures. It is virtually harmless to warm-blooded creatures however. Pyrethrum breaks down within 48 hours. Other plant-based insecticides are Koppert Rotenon and Koppert Plantschoon.
Rock mealbacteria, fungi, some insectsSeaweed calcium, basalt and lava meal increase the acidity which protects crops from bacteria/fungi. The fine rock meal has a dehydrating effect and damages the wax layer of many insects. By dusting or spraying, the plants are covered with a thin layer of dust. Treatment is done in the evening and it should not rain for 12 hours (maximally done for up to 2 times per month). Dosage= 250g/are.
Spinosad??
Silicic acid?spraying of this increases the plant defenses
Soap, soapsuds, soap solutionsSlugs, aphidsSolutions can be sprayed on any plant leaves or used near affected plants
Spearmintinsects, bugs, chewing insectsoften used in combination with hot pepper to improve effectiveness
Sulphurseveral fungi (mildew and scab)one sprays pure sulphur. It is harmless to humans and animals. Bio-S is a commercial sulphur product.
Tobacco, nicotine, nicotine solutionsCaterpillars, aphids, many types of worms, fungus gnats, symphylids, centipedes, root lice, other underground pestsSolutions can be sprayed on any plant leaves or used near affected plants
Tomato leavescommon insects, blight[1]
(Wood) ashCommon insectsrepellant substances as wood ash can be placed around the edge of vegetable areas to reduce pests. It is presumed that this materials is avoided by insects and small rodents

Herbal repellents from Soberbio Veto

Soberbio VetoRat, Lizard, Roach, Snake. This is formula with organic extracts of Margosa, eucalyptus, holy basil, clove oil etc do it yourself technique with convenience of just keep the extract in a area and with the diffusion in air it irritates and repels pest.

റഫറൻസുകൾ

ഇതും കാണുക

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ

പേജ് ഡാറ്റ
AuthorsC Foster, KVDP
Published2007
LicenseCC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page and its redirects. Updated once a month. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one.23,136
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.