පරිසර දූෂණය යනු මිනිසා විසින් කෘතිමව නිපදවන පරිසරයේ ඇති හානිකර අපද්‍රව්‍යයකි . සමහර දූෂණය ඉක්මනින් බිඳ වැටෙන අතර සමහර ඒවා බිඳවැටීමට වසර දහස් ගණනක් හෝ මිලියන ගණනක් ගත විය හැකිය.

වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයකින් සහ අපද්‍රව්‍ය සම්පතක් ලෙස සැලකීමෙන් දූෂණය වළක්වා ගත හැකිය: කසළ වැනි දෙයක් නැත . කාර්මික පරිසර විද්‍යාවේ හදවත මෙයයි .

බලන්න

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.