2009 ඇන්ටාක්ටික් ඕසෝන් කුහරය

ඕසෝන් ක්ෂය වීම එකිනෙකට වෙනස් නමුත් අදාළ නිරීක්ෂණ දෙකක් විස්තර කරයි:

  • 1980 සිට පෘථිවි ආන්තික ගෝලයේ සම්පූර්ණ ඕසෝන් ප්‍රමාණයෙන් දශකයකට සියයට 4 ක පමණ මන්දගාමී, ස්ථාවර අඩුවීමක්; සහ
  • එම කාලපරිච්ඡේදය තුළදී පෘථිවි ධ්‍රැවීය ප්‍රදේශවලට වඩා විශාල, නමුත් සෘතුමය, ආන්තික ගෝලයේ ඕසෝන් අඩුවීමක්.

ඕසෝන් ස්ථරය තුනී වීම ප්‍රධාන වශයෙන් CFC පවුල (ක්ලෝරොෆ්ලෝරෝකාබන්) මගින් ඇතිවේ . මෙම සංයෝග මතුපිටින් විමෝචනය වීමෙන් පසු ආන්තික ගෝලයට ප්‍රවාහනය කෙරේ. සීඑෆ්සී සහ හැලෝන විමෝචනය වැඩි වීමත් සමඟ ඕසෝන් ක්ෂය වීමේ යාන්ත්‍රණ දෙකම ශක්තිමත් විය.

හේතු

ඕසෝන් ක්ෂය කරන ද්රව්යවල ප්රධාන භාවිතයන් ඇතුළත් වේ: [1]

  • ශීතකරණ සහ වායු සමීකරණවල CFC සහ HCFC,
  • ගිනි නිවන උපකරණවල HCFC සහ හැලෝන,
  • පෙන වල ඇති CFC සහ HCFC,
  • CFCs සහ HCFCs aerosol propellants ලෙස, සහ
  • මෙතිල් බ්‍රෝමයිඩ් පාංශු, ව්‍යුහයන් සහ ආනයනය කිරීමට හෝ අපනයනය කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ධූමාණය කිරීම සඳහා.

විසඳුම්

බාහිර සබැඳි

  1. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ජලය සහ පරිසරය. 2022. ඕසෝන් ක්ෂය කරන ද්රව්ය .
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.