കിഴക്കൻ ഗോദാവരിയിലെ യെലേശ്വരത്ത് ഒരു പഴയ കൈ പമ്പ്

ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നത് EF ഷൂമാക്കർ തുടക്കമിട്ട ഒരു പദമാണ്, "ആദിമ" സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്ന് വിവരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ചെറുതും ആണ് :

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഉചിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന പദം വളരെ സാധാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു - പദങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥമുണ്ട്, പക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഷൂമാക്കറുടെ വീക്ഷണം ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:

ബഹുജനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന സമ്പ്രദായം, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, അവരുടെ ബുദ്ധിമാനായ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെയും വിദഗ്‌ധമായ കൈകളുടെയും കൈവശമുള്ള അമൂല്യമായ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും ഒന്നാംതരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അന്തർലീനമായി അക്രമാസക്തവും പാരിസ്ഥിതികമായി നാശമുണ്ടാക്കുന്നതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതും മനുഷ്യനെ തളർത്തുന്നതുമാണ്. ആധുനിക അറിവും അനുഭവവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതികവിദ്യ വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്, പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ദുർലഭമായ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ സൗമ്യവും, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുപകരം അവനെ സേവിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുമാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ സേവകൻ. ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രാകൃത സാങ്കേതികതയേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണെന്നും എന്നാൽ അതേ സമയം വളരെ ലളിതവും വിലകുറഞ്ഞതും ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന് പേരിട്ടു. സമ്പന്നരുടെ സൂപ്പർ ടെക്‌നോളജിയേക്കാൾ സ്വതന്ത്രവും. ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ സ്വയം സഹായ സാങ്കേതികത, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നും വിളിക്കാം -- എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം നേടാനാകുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ, അത് ഇതിനകം സമ്പന്നരും ശക്തരുമായവർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.
പേജ് ഡാറ്റ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു2008
ലൈസൻസ്CC-BY-SA-4.0
ആഘാതംഈ പേജിലേക്കും അതിന്റെ റീഡയറക്‌ടുകളിലേക്കുമുള്ള കാഴ്‌ചകളുടെ എണ്ണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അഡ്മിൻമാരുടെയും ബോട്ടുകളുടെയും കാഴ്‌ചകൾ കണക്കാക്കില്ല. ഒരേ സെഷനിലെ ഒന്നിലധികം കാഴ്‌ചകൾ ഒന്നായി കണക്കാക്കും.3,531

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.