Underwaterpv.jpg

การเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเล การติดตั้ง PV เหนือหรือใต้น้ำจะช่วยระบายความร้อนและทำความสะอาดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน งานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ซิลิคอนซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดได้วัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่แตกต่างกัน และแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ใต้น้ำที่มีอยู่ การศึกษาเชิงทฤษฎีในภายหลังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลของการใช้ PV แบบวงกว้างในสภาวะใต้น้ำ ด้วยแรงจูงใจนี้ ในที่นี้จึงเป็นครั้งแรกที่มีการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSCs) ที่ใช้สารไวแสงรูทีเนียมแบบแถบความถี่กว้าง (1.8 eV) ภายใต้สภาวะที่จมอยู่ใต้น้ำ DSSCs มีลักษณะเฉพาะภายใต้สภาวะที่จมอยู่ใต้น้ำถึง 20 ซม. การจำลองสี่ชุดให้ข้อมูลรายละเอียดศักยภาพของ DSSC สำหรับแอปพลิเคชันเซลล์แสงอาทิตย์ใต้น้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ โพลีคริสตัลไลน์ และอะมอร์ฟัสซิลิคอน แม้ว่าความเข้มของแสงใต้น้ำจะลดลงตามความลึกที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการลดลงของพลังงานเอาต์พุตสำหรับ DSSC อยู่ที่เพียง 40.68% ซึ่งน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์ซิลิคอนแบบดั้งเดิมประมาณ 20-25% นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์อะมอร์ฟัสซิลิกอน DSSC แสดงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเล็กน้อย 2–3% ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถของ DSSC ในการรับแสงทางอ้อม/แสงกระจายเมื่อเปรียบเทียบกับ PV ทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับ PVs ทั่วไป DSSC ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสภาวะใต้น้ำ

  • สำหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ FPV โปรดดูที่: Solar floatovoltaics lit review

คำหลัก

บทคัดย่อกราฟิก

Dssc-underwater.png

ดูสิ่งนี้ด้วย

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.