ટૂ કેચ ધ રેઈન એ વરસાદી પાણી પરની આટલી વિશિષ્ટ એપ્રોપીડિયા સામગ્રીમાંથી બનાવેલ પ્રથમ પુસ્તક છે. તે બનવા બદલ આભાર! તેને અહીં ડિજિટલી અથવા એમેઝોન પર પેપરબેક તરીકે મેળવો .

આ પૃષ્ઠ વરસાદી પાણીના સંગ્રહની પદ્ધતિના સંભવિત સંગ્રહની ગણતરી માટે કેટલાક મૂળભૂત ગણિતનું વર્ણન કરે છે .

સંગ્રહ ગણતરીઓ

વી=આર××k×{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}

ક્યાં:

પ્રતીકવર્ણનએકમોનોંધો
વીસંગ્રહનું પ્રમાણગેલ/સમય અથવા એમ 3 /સમયટાંકીનું કદ નક્કી કરવામાં મદદ કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરો
આરવરસાદઇંચ/સમય અથવા મીમી/સમયઆ ડેટા એકત્રિત કરો અથવા તેને હાલના આબોહવા ડેટામાંથી શોધો
સંગ્રહ સપાટીની ફૂટપ્રિન્ટft 2 અથવા m 2આ સંગ્રહ સપાટીનો આડી અંદાજિત વિસ્તાર છે. લંબચોરસ ઘર માટે, લંબાઈ ગણો પહોળાઈનો ઉપયોગ કરો.
સંગ્રહ સપાટીની કાર્યક્ષમતાએકમ વિનાનું.75 માટી,.8 સરેરાશ,.95 ધાતુ [1]
કેરૂપાંતર7.48 gal/ft 3 અથવા SIતમે અહીં વરસાદના ડેટા માટે 1ft/12in રૂપાંતરણને પણ જોડી શકો છો.

યુએસ ઉદાહરણ

કોલંબિયા માટે વરસાદ, NOAA અને ggweather પરથી આલેખાયેલ .

કોલંબિયા, મિઝોરીમાં ત્રાંસી શિંગલ છત સાથેનું 1900 ચોરસ ફૂટનું ઘર માર્ચ મહિનામાં સંભવિત 2500 ગેલન એકત્રિત કરી શકે છે:

 • વી=આર××k×{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}
એમaઆરch ttal વિlum=2.64inm×1ft12in×1900ft2×7.48galft3×0.8{\displaystyle March\ total\ volume={\frac {2.64in}{mo}}\times {\frac {1ft}{12in}}\times 1900ft^{2}\times {\frac {7.48gal}{ft^{3}}}\times 0.8}{\displaystyle March\ total\ volume={\frac {2.64in}{mo}}\times {\frac {1ft}{12in}}\times 1900ft^{2}\times {\frac {7.48gal}{ft ^{3}}}\ વખત 0.8}
 • March total volume = 2500 gallons for the month

SI example

A 100 square meter house with concrete roof in Santo Domingo, Dominican Republic can collect a potential 13,050 liters (3,447 gallons) in the month of July:

 • V=R×A×k×e{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}{\displaystyle V=R\times A\times k\times e}
DR.gif માં 100m2 વરસાદી પાણીની ગણતરી
 • July total volume = 13,050 liters for the month

Spreadsheet calculator

Output of the rainwater spreadsheet.

Here is a link to a spreadsheet that takes into consideration the size of tank and the use of the water. The spreadsheet accepts as input the precipitation, collection area, efficiency of the roofing material and the use in order to output the collection amounts and warnings if the need outweighs the availability for a month or if the availability is declining over time.

Online calculator

A Rainwater Collection Calculator assists in designing a rainwater catchment system. Instructions on how to use the tool as well as the basis for all calculations are presented at Rainwater Collection Calculator.

Another useful calculator is the rainwater collection calculator from Good Calculators, which allows you to estimate the rainwater harvesting potential within a calendar year based on monthly historical rainfall data. This rainfall collection calculator uses the National Climatic Data Center's (NCDC) 30-year average rainfall data for the area of interest.

Tips

 • Keep in mind that this can be calculated per year, month, day, etc. Errors result from low time resolutions because the tank will be filling from rain and emptying from use midcycle. High time resolutions are hard to come by and require more calculations.
 • For a quick figure you can use the rule of thumb of .5 gallons per square foot per inch of rain.[2]
 • For an even quicker figure you can use SI units with this calculation: The roof efficiency (e.g..8) in liters for every mm of rain on every m2 of roof.[3]

Next steps

 • The spreadsheet could be developed to:
  • make best guesses at best tank size
  • calculate the buyback time depending on cost of the system and cost of water
 • This should have the easier metric example as well
 • More links for worldwide precipitation data
 • Table of rainwater collection efficiency coefficients for various roofing material.
 • A page that builds up the basics with simple drawings.

Pipe sizing calculations

Too small of pipes will restrict water from flowing through the system fast enough.

Rule of thumb: 1cm2 of gutter cross section per 1m2 of roof area.[4]

Another method would be to use pipe sizing/friction tables to find an acceptable amount of friction.

Example

Pipe size to roof area table.

Using rule of thumb: for a 23m2 the minimum pipe size is 23 cm2.

 1. Converting to diameter from the equation of Area=Π×(Diameter2)2{\displaystyle Area=\Pi \times \left({\frac {Diameter}{2}}\right)^{2}}{\displaystyle Area=\Pi \times \left({\frac {Diameter}{2}}\right)^{2}}, yields:
  • Diameter=2×AreaΠ{\displaystyle Diameter=2\times {\sqrt {\frac {Area}{\Pi }}}}{\displaystyle વ્યાસ=2\times {\sqrt {\frac {એરિયા}{\Pi }}}}
  • 2×23cm2π=5.41cm{\displaystyle 2\times {\sqrt {\frac {23cm^{2}}{\pi }}}=5.41cm}{\displaystyle 2\times {\sqrt {\frac {23cm^{2}}{\pi }}}=5.41cm}
 2. Converting to inches, yields:
  • 5.41cm×1in2.54cm=2.13in{\displaystyle 5.41cm\times {\frac {1in}{2.54cm}}=2.13in}{\displaystyle 5.41cm\times {\frac {1in}{2.54cm}}=2.13in}

Therefore a pipe diameter of at least 2.13 inches should be used. The most common size that meets that requirement is 2.5 inch.

First flush calculations

Because of contamination on the roof the first volume of rain should be diverted from the storage tank. As a rule-of-thumb, contamination is halved for each mm of rainfall flushed away.[5]

Calculation: meters squared (roof area) X pollution factor[5]= liters to be diverted.

or

Time based rule-of-thumb: Divert the first 10 minutes of rain. Downpour rain per minute * 10 minutes = volume to divert

or

Area based rule-of-thumb: 0.41 liters for every meter squared of roof[verification needed] OR 10 gals for every 1,000 foot squared of roof[6]

Below is a link to a first flush volume and length calculator based on last rule of thumb

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRtO8QKZ55vUJ6-RqEXiOysiCxIrbn5MnEdMTWJSv1EerLO9rx_XjOWXyV-CrXHw81VggKmjYh7Mvpn/pubhtml

External links

References

 1. Tim Dower at Rooftop efficiencies
 2. This.5 gal per square foot per inch of rain assumes about 0.8 roof efficiency, as 1 in * 1 ft/12 in * 1 ft2 * 7.48 gal/ft3 * 0.8 =.499 gal.
 3. This <roof efficiency value> liters per square meter of roof per mm of rain is so simple because SI units are great! 1 mm * 1/1000 m/mm * 1 m2 * 1000 l/m3 * 0.8 =.8 liters. Notice how the m to mm conversion cancels with the l to m3 conversion.
 4. Rainwater Catchment for Domestic Supply. Gould, John and Niessen-Petersen, Erik. ITDG Publishing 2003. Page 75.
 5. Jump up to: 5.0 5.1 http://web.archive.org/web/20101125005317/http://eprints.libr.port.ac.uk:80/archive/00000083/
 6. "પ્રથમ-ફ્લશ ડાયવર્ઝન માટે અંગૂઠાનો એક નિયમ એ છે કે સંગ્રહની સપાટીના પ્રત્યેક 1,000 ચોરસ ફૂટ માટે ઓછામાં ઓછા 10 ગેલન ડાયવર્ટ કરવું. જો કે, પ્રથમ-ફ્લશ વોલ્યુમ છતની સપાટી પરની ધૂળની માત્રા સાથે બદલાય છે, જેનું કાર્ય છે. શુષ્ક દિવસોની સંખ્યા, કાટમાળની માત્રા અને પ્રકાર, ઝાડની ઓવરહેંગ અને મોસમ." રેઈનવોટર હાર્વેસ્ટિંગ, 2005, પૃષ્ઠ 8 પર ટેક્સાસ મેન્યુઅલમાંથી અવતરણ.

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.